Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

1. remdamasi turima darželyje atliktų tyrimų, darželio vidaus ir išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina darželio ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
2. rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu darželyje, saugios ugdymosi aplinkos darželyje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu;
3. nagrinėja vaikų nenoro lankyti darželį, baimių eiti į darželį priežastis;
4. analizuoja smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimo atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijas pedagogams dėl ugdymo metodų taikymo ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidautinas;
5. spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir darželio mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;
6. analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;
7. analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
8. teikia siūlymų darželio direktorei dėl socialinės paramos vaikams teikimo;
9. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų darželio vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
10. teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą darželyje;
11. siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
12. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;
13. įvykus krizei darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą darželio bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę darželio bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;
14. bendradarbiauja su darželio savivaldos (darželio taryba, mokytojų taryba), Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis“, suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;
15. inicijuoja darželyje dirbančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje;

 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkas - Jadvyga Raubienė, logopedė
Sekretorius - Raisa Juodeikienė, vyresnioji auklėtoja

Nariai:

Jūratė Tatolytė, pavaduotoja ugdymui

Daiva Karpavičienė, vyr. slaugytoja

Ilona Babachinienė, auklėtoja metodininkė

Aistė Zubenienė, tėvų atstovė