• logopedo paslaugos;
  • keramikos ir lipdymo iš vaško užsiėmimai;
  • muzikos užsiėmimai;
  • psichologo paslaugos:
  • jogos užsiėmimai;
  • spec. pedagogo paslaugos;
  • socialinio pedagogo paslaugos.

    Įtraukusis ugdymas darželyje

Vaikų specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP) nustatymo ir švietimo pagalbos teikimo darželyje algoritmai:

sup nustatymo1  pagalbos teikimo1