Mokestis už darželį

- Sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023 m. kovo 28 d. Nr. T-454  (redakcija nuo rugsėjo 1d.)

- Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2021-04-22)

Dėl priešmokyklinukų nemokamo maitinimo nevertinant šeimos pajamų

- 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“; Nuo 2021 m. liepos 1 d. visiems priešmokyklinukams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo (Žr. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialinė parama mokiniams)

- Priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimas

Maisto produktų tiekėjų sąrašas (peržiūrėti)

Vaikų maitinimui mokyklose draudžiamos naudoti maisto produktų grupės (peržiūrėti)

Informaciniai lankstinukai-plakatai:

Vaisių ir daržovių nauda (peržiūrėti)
Baltasis cukrus (peržiūrėti)
Maisto priedai (peržiūrėti)

- LR Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas "Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinėse globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Suvestinė redakcija nuo 2018-09-01)

- Vaikų maitinimo organizavimo Kauno Valdorfo darželyje „Šaltinėlis“ tvarkos aprašas. Alergijas arba netoleravimą sukeliančios medžiagos arba produktai. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011, 2011 m. spalio 25 d. (Peržiūrėti)

- Maisto produktų priėmimo, saugojimo ir išdavimo tvarka Kauno valdorfo darželyje „Šaltinėlis" (peržiūrėti)

- Maisto tvarkymas Kauno Valdorfo darželyje "Šaltinėlis" šalyje paskelbus karantiną (peržiūrėti dokumentą)

Valgiaraščiai

15 dienų valgiaraštis 1-3 metų amžiaus vaikams

15 dienų valgiaraštis 4-7 metų amžiaus vaikams

15 dienų valgiaraštis 6-7 metų priešmokyklinio amžiaus vaikams